Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

SKOOGS CITY BNB INTEGRITETSPOLICY

Inom Skoogs Fastigheter i Piteå AB/Skoogs City BnB (org.nr. 556225-1347) och alla bolag inom koncernen Skoogs Handels AB (org.nr. 556635-8353) behandlar vi personuppgifter för medarbetare, leverantörer, gäster och övriga användare som använder våra tjänster. Koncerngruppen Skoogs Handels AB består av KUST Hotell & Spa i Piteå AB, Tage Restaurang AB, Skoogs Bränsle AB, Skelleftebränslen AB och Skoogs Fastigheter i Piteå AB.

Vi värnar om varje persons integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Skoogs City BnB är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy. Ändringar i vår integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Skoogs City BnBs webbplats och vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av dessa.

Insamling och behandling av personuppgifter
Skoogs City BnB samlar in och behandlar dina personuppgifter, dvs information som kan identifiera dig som en individ eller som kan identifiera dig, endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en bokning, registrerar prenumeration av nyhetsbrev, lämnar gästenkät, tecknar avtal mm. När det enligt lag krävs ett separat samtycke inhämtar vi sådant från dig.

Information som vi samlar in och hur vi använder dina personuppgifter
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i vår integritetspolicy. Den information som vi samlar in är t ex uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP adress, användarhistorik, information om ditt resesällskap, bokningsreferenser, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, egna önskemål och annan information som du har valt att lämna till oss.
Vårt huvudsakliga syfte för insamling och behandling av personuppgifter är så att Skoogs City BnB kan uppfylla sina åtagande i det ingångna avtalet och förbättra upplevelsen för dig som person.

 

Skoogs City BnB använder Personuppgifter för att:
• administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna,
• bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna (i enlighet med bokningsvillkoren)
– när du gjort en bokning hos oss använder vi dina Personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.
– under vistelsen kan vi, via e-post/SMS, komma att skicka ut information till den e-postadress och/eller mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om tillgängliga SPA-tider, viktig information inför vistelsen eller påminnelse om inbokad tid hos restaurang.
– efter vistelsen kan vi även komma att skicka t ex en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi kan också skicka e-post där vi tackar för besöket, och utskick inom 120 dagar (privatgäster)/360 dagar (konferensbokare) för att marknadsföra erbjudanden och tjänster som vi tror att du är intresserad av
– administrera och registrera köp av presentkort och värdebevis
• diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
• analysera och förbättra kvaliteten på – och upplevelsen av – Tjänsterna, individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
• analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster,
• öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteendemarknadsföring.

Lagring och överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Skoogs City BnB gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighetsrekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden. Om du har samtyckt till att prenumerera på våra nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du själv väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Skoogs City BnB lagrar personuppgifter i överenskommelse med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning. Vi kan i vissa fall behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom Skoogs Handels-koncernen för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Skoogs City BnB tillser att övriga bolag inom Skoogs Handels koncernen erhåller tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter och definierar de ändamål för vilka personuppgifter får användas.

Skoogs City BnB använder underleverantörer för t ex datordrift och personuppgifter kan komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast för Skoogs City BnBs räkning i enlighet med våra instruktioner och efter att de undertecknat ett personbiträdesavtal. Skoogs City BnB kan lämna ut dina uppgifter till tredje man såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av ett brott eller om Skoogs City BnB på annat sätt är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Skoogs City BnB överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Skoogs City BnB personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av Personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av Personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för Personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna.

Säkerhet, skyddande och gallring av personuppgifter
Skoogs City BnB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t ex förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.
Andra applikationer / webbsidor
I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Skoogs City BnB. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer /webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Cookies 
Skoogs City BnB samlar information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en websidas server. Läs mer om vilka cookies vi använder oss av i vår cookiepolicy. Under inställningar på din webbrowser kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av websidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.
Ändra, radera och granska dina personuppgifter
Skoogs City BnB kommer att på din begäran eller när Skoogs City BnB upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera oss via e-post till gdpr@skoogs.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.
Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Skoogs City BnB inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Gällande marknadsföring via e-post kan du när som helst avregistrera dig. Genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i sidfoten av samtliga marknadsutskick tillser du att förhindra framtida utskick till den e-postadress som är mottagare. Du kan även avregistrera dig genom att kontakta oss på gdpr@skoogs.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligen till adressen under punkt 9. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med Skoogs City BnB samt kopia på id-kort. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare personbehandling (ej retroaktivt) Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som får behandlas utan samtycke, dvs där vi har en laglig grund.

Överlåtelse 
Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt 
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Skoogs City BnB behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Skoogs Fastigheter i Piteå AB, märke: Skoogs City BnB, Dataskyddsansvarig Box 717, 941 28 Piteå.

Policy antagen: 2018-05-21

Bo gärna hos oss men missa inte KUST Hotell & Spa i samma kvarter. Upptäck Norrlandskustens högst belägna skybar, erkänd restaurang, spa samt lobby med internationell atmosfär.